Webbutbildning för dig som vill bli en bättre missbruksbehandlare för ungdomar och unga vuxna

I den här webbutbildningen blir du en kompetent A-CRA-behandlare och ökar ditt självförtroende som missbruksbehandlare för ungdomar.

ACRA- Adolescent Community Reinforcement Approach är en missbruksbehandling som baseras på kognitiv-beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

Målet med denna utbildning är att du praktiskt ska kunna tillämpa A-CRA eller delar av A-CRA inom ditt arbetsområde och att du efter att ha genomgått utbildningen ska känna dig tillfreds i ditt arbete som missbruksbehandlare - uppnå goda resultat och känna dig trygg i din roll som behandlare.

Innan jag berättar mer om utbildningens innehåll...

vill jag berätta om vem kursen riktar sig till.

Kursen är för dig som redan jobbar inom missbruksvård för ungdomar och unga vuxna. Du kanske redan har en hel del erfarenhet och kompetens i området men vill fördjupa dina kunskaper, få tydliga verktyg att använda dig av och känna dig tryggare i ditt arbete. 

Kursen är också för dig som inte har någon tidigare utbildning inom missbruksvård och arbetar på tex HVB-hem, socialtjänst eller hälso- och sjukvårdens missbruksvård.

Kursen passar också dig som på något annat sätt möter människor inom vård och omsorg och har för avsikt att söka dig ett nytt arbete inom missbruksvård .

Du behöver inte ha några förkunskaper annat än en vilja och önskan att göra gott, att vilja hjälpa någon att ta sig ur ett missbruk.

Naturligtvis behöver du också ett engagemang att lära dig allt det som kursen erbjuder.  

Vad är då A-CRA?

Adolescent Community Reinforcement Approach

A-CRA är en metod som kombinerar insatser riktade mot ungdomens missbruk eller beroende med insatser som handlar om boende, arbete, fritid och sociala kontakter.

Ett drogfritt liv ska vara mer belönande än missbruk. Förstärkning för missbruk minskar och den totala förstärkningen för drogfrihet i individens närmiljö ökar. Tanken är att en individ som vet vad som utlöser missbruksbeteenden kan hitta andra sätt att undvika eller hantera de utlösande händelserna (triggers). Samtidigt får individen hjälp att utveckla alternativa beteenden, som har önskvärda, positiva konsekvenser. CRA har gott stöd i internationell forskning och rekommenderas i socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. 

Ett verktyg och mätinstrument är anpassat efter BBIC så behandlare och ungdom lätt kan visa framgångar och resultat till t ex socialtjänsten. Detta underlättar kommunikation mellan behandlare och ungdom och hjälper ungdomen att bli förstådd i alla led.

När du är färdig med kursen

Är du A-CRA- behandlare och redo att använda dig av din kompetens.

Du kommer att ha lärt dig alla användbara tekniker och procedurer i ACRA- Adolescent Community Reinforcement Approach samt att använda dem i den ordning som bäst gynnar och snabbast förstärker ett drogfritt beteende hos din klient.

Du kommer att kunna göra en funktionell analys dvs en kartläggning av vad som utlöser användningen av alkohol och droger och vad det får för konsekvenser.

Du kommer att kunna hjälpa ungdomen att träna färdigheter så som att hantera sug, att kommunicera, att tacka nej, hantera ilska samt färdigheter som behövs för arbete. 

Du kommer också att kunna involvera vårdnadshavare och hjälpa ungdomen att lära sig av sina återfall samt att vidmakthålla positiv förändring.

Du kommer också att förstå varför vi människor gör som vi gör eftersom du också får med dig grunder i inlärningsteorin.

Du kommer också att ha lärt dig grunder i motiverande samtal - MI.

Det krävs ingen särskild licens eller registrering för att utöva A-CRA . Det betyder att du själv har ansvaret att avgöra om du besitter den kunskap som behövs för att vara en bra missbruksbehandlare.

I den här kursen hjälper vi dock dig att säkerställa så att du får den kunskap du behöver så du kan känna dig trygg i att du följer behandlingsprogrammet.

Utbildare är Lena Olsson-Lalor

Fil.Mag.Klin.Psyk.Leg.Psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Jag heter Lena Olsson-Lalor och är din lärare i kursen. Jag har genom åren utbildat omkring 500 personer i CRA och A-CRA. Jag tycker att A-CRA är en mycket bra och hoppingivande metod. CRA har ju också gott stöd i forskningen och det tycker jag är viktigt vid val av behandlingsmetod, att man använder sig av något som man har bevis på att det fungerar. I CRA och A-CRA arbetar man för att ett drogfritt liv ska vara mer belönande än missbruk. Individen får hjälp att utveckla alternativa beteenden, som har önskvärda, positiva konsekvenser. Det tycker jag känns mycket givande och hoppfullt, att vi inte bara ska ta bort ett missbruk utan faktiskt ersätta det med någonting bättre :)
Lena Olsson-Lalor

Tillhör du företag eller organisation?

Då kan du betala med faktura

Innehåll:

Kursen innehåller 7 moduler med 22 lektioner. Varje lektion innehåller en eller flera videos med åhörarkopior. Du får tre fiktiva klienter att träna på under hela kursen och varje lektion innehåller övningar, uppgifter och kunskapsquiz.

 • Modul 1: Introduktion i A-CRA

 • Modul 2: Basen i CRA (MI och inlärningsteori)

 • Modul 3: Första samtal och insamling av information

 • Modul 4: Kartläggning och behandlingsplan

 • Modul 5: Färdighetsträning

 • Modul 6: Vårdnadshavare

 • Modul 7: Vidmakthållande

Det här får du också

 • Inspelade rollspel

  Du kan lyssna och titta på rollspel för att lättare förstå hur verktygen kan användas.

 • Arbetsblad, formulär och checklistor

  Du får arbetsblad och formulär som du kan använda i ditt fortsatta arbete samt checklistor att använda för din egen inlärning

 • Möt din lärare live - utbildningshandledning

  I möt din lärare live kan ställa frågor och låta dig inspireras av din lärare och kurskamrater.

Kursstart 20 september

Gemensam kursstart för dig som vill följas åt med dina kurskamrater och säkerställa att du genomför utbildningen på 6 veckor

 • Du kan naturligtvis välja att starta utbildningen när du vill

Fördelar med webbkurs

 • Du bestämmer din egen studietakt. Du har tillgång till hela kursen i minst 6 månader efter kursstart.

 • Du kan sitta hemma på din egen kammare, på din arbetsplats eller vara på resande fot.

 • Du eller din arbetsplats slipper kostnad för resa och logi.

 • Din chef behöver kanske inte ta in någon vikarie om du tillåts göra kursen på din arbetstid.

 • Du kan öva tillsammans med dina kollegor om ni är flera som går kursen samtidigt

Har du svårt att bestämma dig?

Du har 14 dagars ångertid! Det betyder att du kan ångra dig och få pengarna tillbaka om du bara sett modul 1 och 2

Tillhör du företag eller organisation?

Då kan du betala med faktura

Pluspaket med kvalitétssäkring

Lägg till en extra kvalitétssäkring

Kvalitétssäkringen består av en skriftlig feedback på en inlämningsuppgift - funktionell analys, 30 minuters handledning under kursens gång samt skriftlig feedback på ett inspelat samtal - val mellan funktionell analys, tillfredsskalan, behandlingsmål, färdighetsträning. Kostnad 3740 ex. moms
Liquid error: internal